Acolliments familiars

L’acolliment familiar és una mesura de protecció de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), per als infants i adolescents que es troben en una situació familiar que fa que hagin de viure fora de la seva família. És una mesura temporal per oferir als infants el millor entorn possible per créixer fins que la seva família resolgui els problemes que l’impedeixen d’ocupar-se’n.

L’acolliment familiar permet que l’infant tingui al seu costat persones que l’estimin i el cuidin i això suposa créixer en un entorn normalitzat, sentir-se igual que els altres i gaudir d’uns referents positius amb qui pugui establir bones vinculacions.

Més informació sobre la campanya “Obre la porta a l’acolliment familiar”

Tipus d’acolliments

L’Acolliment Familiar Simple s’acorda quan es preveu que el desemparament serà transitori, i pot tenir diferents modalitats en relació a la tipologia i la durada.

Acolliment d’urgència i diagnòstic: Aquest acolliment permet que l’infant visqui amb una família mentre es fa l’estudi sobre les circumstàncies que han aconsellat separar-lo de la família d’origen. És un tipus d’acolliment adreçat a infants de fins a 6 anys, tot i que ocasionalment pot haver-hi infants més grans. La durada de l’acolliment serà el temps necessari per dur a terme l’estudi de la situació de l’infant i de la família d’origen.

Acolliment de curta durada: L’infant és acollit per una família amb la finalitat de retornar al seu entorn familiar.

Acolliment de llarga durada: L’infant és acollit per una família mentre el seu entorn familiar d’origen supera els problemes, que poden requerir un temps més llarg de recuperació.

L’acolliment familiar permanent s’acorda quan es preveu que el desemparament serà definitiu i no es consideri més favorable per a l’interès de l’infant o adolescent l’aplicació de la mesura d’acolliment preadoptiu, o quan aquesta mesura no sigui possible.

Aquest tipus d’acolliment es pot acordar fonamentalment respecte d’infants o adolescents amb diversitat funcional, grups de germans i altres en dificultats especials o amb necessitats educatives especials.

Està adreçat a infants majors de 9 anys en acolliment institucional en centres residencials i que necessiten gaudir d’un ambient familiar. L’infant conviu amb la família col·laboradora durant els caps de setmana i les vacances escolars.

Enllaços d’Interès

Àmbit d'Acolliments i Adopcions de la GeneralitatPreguntes freqüents sobre els acolliments familiars

Recursos

Convenció sobre els drets dels infants