AD Iniciatives Socials

AD’Iniciatives Socials és una associació sense afany de lucre, amb capacitat jurídica pròpia, inscrita en el registre nacional d’associacions que té com a àmbit d’actuació l’estat espanyol.

AD’Iniciatives Socials neix l’any 1994 a partir de la iniciativa d’una plataforma formada bàsicament per professionals del camp social. L’objectiu és impulsar i promocionar actuacions adreçades principalment a famílies i col·lectius en risc d’exclusió social i a l’atenció a infants i joves.

AD’Iniciatives Socials està formada per professionals, voluntàries i col·laboradors, sensibilitzats amb les finalitats de l’entitat i amb un gran component de solidaritat davant de les problemàtiques socials.

Missió

AD’ Iniciatives Socials treballa per a la millora del benestar de la infància, l’adolescència i les seves famílies, a través de programes i serveis especialitzats, orientats a la prevenció, atenció i protecció.

Visió

AD’ té com a visió esdevenir una entitat:

  • Que lluita per garantir el respecte, la igualtat, l’equitat i la justícia social per a totes les persones.
  • Especialitzada, innovadora i de qualitat en l’atenció a la infància, adolescència i família.
  • Inquieta i amb responsabilitat en, el saber, la recerca i la millora continuada.
  • Amb experiència diversificada en servei per a la infància, adolescència, joves i famílies.
  • Amb una dimensió justa i necessària per a garantir una bona gestió empresarial.
  • Que garanteixi una situació laboral estable, sòlida i justa, que ofereixi reconeixement a tots els seus professionals, amb unes relacions laborals càlides i properes i un dinamisme tècnic que fomenti la creativitat i l’impuls de noves iniciatives i projectes.

Finalitats

  • Gestionar, promocionar, organitzar i dirigir programes i serveis per a la infància, la joventut i la família en general i col•lectius socialment exclosos, per tal d’incidir en l’àmbit de l‘educació personal, familiar i social i en altres aspectes que incideixen en l’atenció integral de les persones.
  • Investigar, innovar, publicar i difondre estudis sobre treball psicològic, social i educatiu que col•laborin amb una millor atenció a les persones i en el desenvolupament de la ciutadania, de la professió i dels serveis psicopedagògics i socials.
  • Promoure la participació voluntària de persones i institucions sensibles i compromeses en l’atenció a col•lectius en risc d’exclusió social, a infants i joves desemparats i a famílies.

Estructura de l’organització

Els estatuts de l’entitat concreten l’estructura de l’organització i els diferents mecanismes de participació.

Assemblea general: és l’òrgan suprem de l’entitat integrada per totes les persones sòcies. Es reuneix mínim un cop l’any, estableix els objectius i les línies generals d’actuació que permetin complir la seva finalitat, aprova els pressupostos anuals i elegeix els membres de la junta directiva.

Junta directiva: té les funcions de regir, administrar i representar l’entitat i de vetllar per el compliment de la missió. A tal efecte es reuneix, com a mínim,  bimensualment.

L’equip directiu: és l’encarregat de desplegar les accions del pla estratègic, així com recollir les propostes de nous projectes i la seva viabilitat. Realitza les avaluacions dels diferents serveis, dissenya el pla de formació, la memòria de l’entitat i la proposta de tancament econòmic i pressupost anual. Hi participen totes les direccions de serveis i persones amb responsabilitat a les diferents àrees de gestió. L’equip directiu es reuneix un cop al mes.

L’equip tècnic: són els encarregats  de desplegar el projecte de cada servei, dissenyar i portar a terme el pla de treball anual, avaluar-lo un cop al trimestre i realitzar la memòria final del servei.

Comissions transversals: són els encarregats de vetllar per al compliment de les diferents normatives. Actualment, hi ha quatre comissions, la de  protecció de dades, la de gestió de la qualitat, la d’igualtat i la de cohesió d’equip. Hi participa una persona professional de cada servei i de les diferents àrees de gestió. A principis d’any es pacta el calendari de reunions i de temes que es volen treballar, així com realitzar el seguiment i correcte desenvolupament de cada tema.