Política de qualitat

AD’Iniciatives Socials treballa en l’atenció dels infants, adolescents, joves i famílies, especialment amb aquells més vulnerables o en situació de risc social. La nostra activitat es centra en la promoció, direcció i gestió de programes i serveis psicosocioeducatius, orientats a la prevenció i protecció de la infància i l’adolescència, incidint en el seu entorn i en la societat.

AD’Iniciatives Socials volem aconseguir un reconeixement per la nostra solvència tècnica i econòmica. La nostra visió és prestar serveis diversificats, excel·lents i innovadors, per donar resposta a necessitats actuals i futures dels nostres grups d’interès, essent un referent a Catalunya en el nostre àmbit de treball, sense perdre la nostra identitat de Girona i per Girona, amb una estructura àgil i adaptable que garanteixi un tracte proper.

Els membres de l’entitat ens comprometem a:

 • Establir una organització interna eficaç enfocada a la planificació i seguiment d’actuacions i a la qualitat i excel·lència.
 • Complir els requisits de les parts implicades (treballadors, proveïdors, usuaris, clients) per fomentar la millora continua en tots els nostres àmbits.
 • Realitzar una bona representació externa que generi confiança, credibilitat i reconeixement.
 • Ser visibles i fer-nos com a entitat del Tercer Sector social.
 • Visualitzar-nos com una entitat proveïdora de serveis que dóna resposta a situacions emergents del nostre entorn.
 • Comptar amb una anàlisi continuat del nivell qualitatiu dels serveis
 • Mantenir la motivació dels professionals treballant per la millora de les condicions laborals, la conciliació de la vida personal i professional i la formació continuada. Potenciant i reconeixent els professionals de l’entitat.
 • Gestionar una comunicació interna eficaç que faciliti la creació i manteniment de les bones relacions amb i entre els seus membres, que els mantinguin informats, integrats i motivats per contribuir amb el seu treball a la consecució dels objectius de l’organització.
 • Gestionar les idees i orientar-les per tal de millorar l’organització i la qualitat dels serveis que ofereix l’entitat.
 • Cercar àrees de negoci que ens aportin guanys que contribueixin a la nostra sostenibilitat.
 • Dotar els nostres projectes de valor afegit.

Tota l’organització d’AD’Iniciatives Socials en general i la direcció en particular, accepta el repte i assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat dels serveis que s’ofereixen, revisant, quan sigui necessari, els objectius marcats per tal de complir amb la nostra missió, arribar a assolir la nostra visió i fer-ho sempre tenint present els valors que tenim com entitat d’iniciativa social sense afany de lucre.

Girona, 7 de setembre de 2018

Conxi Martínez Martínez, Directora General AD’

CARTA POLÍTICA DE QUALITAT