Política de qualitat

AD’Iniciatives Socials treballa en l’atenció dels infants, adolescents, joves i famílies, especialment amb aquells més vulnerables o en situació de risc social. La nostra activitat se centra en la promoció, direcció i gestió de programes i serveis psicosocioeducatius, orientats a la prevenció i protecció de la infància i l’adolescència, incidint en el seu entorn i en la societat.

AD’Iniciatives Socials volem aconseguir un reconeixement per la nostra solvència tècnica i econòmica. La nostra visió és prestar serveis diversificats, excel·lents i innovadors, per donar resposta a necessitats actuals i futures dels nostres grups d’interès, essent un referent a Catalunya en el nostre àmbit de treball, sense perdre la nostra identitat de Girona i per Girona, amb una estructura àgil i adaptable que garanteixi un tracte proper.

Els membres de l’entitat ens comprometem a:

 • Establir una organització interna eficaç enfocada a la planificació i seguiment d’actuacions i a la qualitat i excel·lència.
 • Complir els requisits de les parts implicades (treballadors, proveïdors, usuaris, clients) per fomentar la millora continua en tots els nostres àmbits.
 • Realitzar una bona representació externa que generi confiança, credibilitat i reconeixement.
 • Ser visibles i fer-nos com a entitat del Tercer Sector social.
 • Visualitzar-nos com una entitat proveïdora de serveis que dóna resposta a situacions emergents del nostre entorn.
 • Comptar amb una anàlisi continuat del nivell qualitatiu dels serveis
 • Mantenir la motivació dels professionals treballant per la millora de les condicions laborals, la conciliació de la vida personal i professional i la formació continuada. Potenciant i reconeixent els professionals de l’entitat.
 • Gestionar una comunicació interna eficaç que faciliti la creació i manteniment de les bones relacions amb i entre els seus membres, que els mantinguin informats, integrats i motivats per contribuir amb el seu treball a la consecució dels objectius de l’organització.
 • Gestionar les idees i orientar-les per tal de millorar l’organització i la qualitat dels serveis que ofereix l’entitat.
 • Cercar àrees de negoci que ens aportin guanys que contribueixin a la nostra sostenibilitat.
 • Dotar els nostres projectes de valor afegit.

Tota l’organització d’AD’Iniciatives Socials en general i la direcció en particular, accepta el repte i assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat dels serveis que s’ofereixen, revisant, quan sigui necessari, els objectius marcats per tal de complir amb la nostra missió, arribar a assolir la nostra visió i fer-ho sempre tenint present els valors que tenim com entitat d’iniciativa social sense afany de lucre.

Girona, 29 de maig de 2014

Conxi Martínez Martínez, Directora Gerent AD’

CARTA POLÍTICA DE QUALITAT